Νόμος 3869/10 Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Κατσέλη (Συνοπτικά Ερωτήσεις-Απαντήσεις)

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δίνει απαντήσεις σε 12 ερωτήσεις για την υποβολή αίτησης ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο, γνωστό και ως Νόμος Κατσέλη.

1. Ποιοι υπάγονται στο νόμο 3869/2010;

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μόνο φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή εκείνα που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα. Δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και επομένως υπάγονται στο νόμο 3869/2010 και όσοι ήταν έμποροι, έπαυσαν όμως την εμπορία χωρίς, κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους.

2. Πότε είναι νόμιμη η αίτηση

Η αίτηση είναι νόμιμη εάν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο (μη έμπορο) που επικαλείται ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Ληξιπρόθεσμη είναι η οφειλή όταν έχει επέλθει ο χρόνος εκπλήρωσής της. Αν μερικές μόνον από τις οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες, το δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει, εφόσον συντρέχει αδυναμία εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων, στη συνολική ρύθμιση των οφειλών, ακόμη και αυτών των οποίων δεν έληξε η προθεσμία εκπλήρωσης. Οι τελευταίες οφειλές θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία που έχουν στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο

3. Μπορεί να υποβάλει αίτηση και ο δανειστής;

Μόνο ο οφειλέτης νομιμοποιείται ενεργητικά σε υποβολή της αίτησης για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Αίτηση ρύθμισης δεν δικαιούται να υποβάλει ο δανειστής του υπερχρεωμένου οφειλέτη.

4. Υπάρχουν εξαιρέσεις στο αίτημα ρύθμισης οφειλής;

Δεν υπάγονται:

  • οι οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης,
  • οι οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές.

Με την τροποποίηση του «Νόμου Κατσέλη» εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις:

1. Οφειλές προς το Δημόσιο

Μπορούν πλέον να ρυθμιστούν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α” και Β” βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι οφειλές προς το Δημόσιο πρέπει υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες. Σε περίπτωση υπαγωγής των οφειλών προς το Δημόσιο σε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο οφειλέτης επιλέγει εάν επιθυμεί να το διατηρήσει ή να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών. Εξαιρούνται της ρύθμισης, οφειλές αιτία των οποίων είναι τυχόν αδίκημα ή σε χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από μη απόδοση ΦΠΑ.

Ενώ, οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής αλλά κατά τη δημοσίευση του Ν. 4336/15 δεν έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός αυτών, δύνανται να επανυποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν και οφειλές τους προς το Δημόσιο, παραιτούμενοι από την προηγούμενη αίτηση.

Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

5. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ρυθμίσεως οφειλής είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαμονή του.

6. Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση;

Αναγκαίο περιεχόμενο της αιτήσεως είναι:

1) ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και ευρισκόμενο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών,

2) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος οφειλέτη και των κάθε φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του,

3) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Αν δεν συμπεριληφθεί στην κατάσταση αυτή κάποιος πιστωτής, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της διαδικασίας και

4) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος οφειλέτη.

5) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

6) Ε1 των τελευταίων 3 (οικονομικών) ετών,

7) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων (οικονομικών) ετών,

8) Πρόσφατο Ε9 και ΕΝΦΙΑ,

9) Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή βεβαίωσης ανεργίας/κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ,

10) Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων,

11) Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών,

12) Αντίγραφα δανειακών συμβάσεων,

13) Τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων,

14) Τίτλος/οι ιδιοκτησίας ακινήτου/ων,

15) Βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο,

16) Βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

17) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ” άρθρο 575 ΠΚ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,

18) Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστωθεί η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος),

19) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων,

20) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Αίτημα της αιτήσεως είναι η ρύθμιση των οφειλών με σκοπό να επέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του οφειλέτη.

7. Πρέπει να πληρώνει δόσεις;

Με την υποβολή της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου ο αιτών υποχρεούται να προβαίνει σε μηνιαίες καταβολές. Το ποσό της δόσης θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Ωστόσο, η ελάχιστη καταβολή δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως.

8. Υπάρχει διαδικασία συμβιβασμού;

Σε δύο μήνες από την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται η ημέρα επικύρωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη και κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο αιτών υποχρεούται να προσπαθήσει να βρει συμβιβαστική λύση με τους πιστωτές (προδικαστικός συμβιβασμός). Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές. Εντός μηνός από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος. Κατά την ημέρα επικύρωσης ο Ειρηνοδίκης είτε θα επικυρώσει τον συμβιβασμό των μερών, είτε θα αποφασίσει κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

9. Πόσος χρόνος μσολαβεί έως τη δικάσιμο για την συζήτηση της αίτησης;

Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως προσδιορίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία καταθέσεώς της. Ο αιτών μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, στο Ειρηνοδικείο.

10. Το θα συμβεί αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη για ρύθμιση;

Δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο έτους.Προβλέπεται ότι είναι απαράδεκτη νέα αίτηση του οφειλέτη πριν την πάροδο δύο ετών από την απόρριψη της αίτησής του ή την έκπτωσή του από την ήδη γενομένη ρύθμιση, οι οποίες οφείλονται σε ανειλικρινή δήλωσή του ως προς τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματά του ή σε παράλειψη με δόλο ή με βαριά αμέλεια να συμπεριλάβει πιστωτές. Προβλέπεται ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

11. Ποια έγγραφα απαιτούνται;

Η αίτηση, προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο παραδεκτού, συνοδεύεται από: α) έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήματά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους και β) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα της καταστάσεως περιουσίας αυτού και των κάθε φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του και της καταστάσεως των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του, στις οποίες προέβη την τελευταία, πριν από την κατάθεση της αιτήσεως, τριετία.

Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές. Εντός μηνός από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος.

12. Υπάρχει ανατολή μέτρων και από πότε ισχύει;

Από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι την ημέρα της επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του. Κατά την ημέρα επικύρωσης ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός, είτε θα αποφασιστεί, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως, η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και η καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα

Υπηρεσίες SYNTONO Ltd

Επικοινωνήστε με την Syntono Ltd στο Τηλ: +30 2109641033, 2121059200

Fax: +30 2118009404, email: info@syntono.com

Πανελλαδική Υποστήριξη

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για το σύνολο των υπηρεσιών της Syntono Ltd.