ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ / patents

Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών

Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.

Η ευρεσιτεχνία μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

Η SYNTONO με τους εξειδικευμένους συνεργάτες νομικούς επί αντίστοιχων θεμάτων, αναλαμβάνει τη διαδικασία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, ημεδαπής και αλλοδαπής.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα