Γιατί να κατοχυρώσετε – καταχωρήσετε το σήμα σας ;

Η καταχώρηση σήματος (κατοχύρωση λογοτύπου) δημιουργεί απόλυτο δικαίωμα κατά παντός.

H κατοχύρωση / καταχώρηση εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης του και τη δυνατότητα να διακρίνει και να διαφοροποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησής του από άλλες.

Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές σηµεία τα οποία αποτελούν παραποίηση ή αποµίµηση του σήµατός του.

Το σήμα είναι και ένα περιουσιακά εκμεταλλεύσιμο άϋλο αγαθό, το οποίο για να αποδώσει καρπούς χρειάζεται ποιότητα, σωστή διαχείριση, διαθέσιμα κεφάλαια, δυναμική και μακρόχρονη χρήση στην αγορά.

Αναλυτικότερα, ο κάτοχος:

  • δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα αλλά και να εμποδίζει τρίτους από τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος.
  • αποκτά ένα δυνατό μέσο διατήρησης αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου του, καθώς ένα επιτυχημένο και πρωτότυπο σήμα έχει μεγάλη διακριτική δύναμη.
  • δικαιούται να το μεταβιβάσει με αντάλλαγμα ανάλογο κάθε φορά της φήμης και της διακριτικής δύναμης του σήματος.
  • δικαιούται να παραχωρεί με αντάλλαγμα άδειες παράλληλης κατάθεσης ή χρήσης του σήματος σε τρίτους.
  • η χρήση ή παραποίηση ή απομίμηση σήματος που ανήκει σε άλλον επισύρει αστικές και ποινικές ευθύνες.

Επομένως το εμπορικό σήμα, εκτός από την κύρια λειτουργία του που είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης από άλλες, είναι και ένα περιουσιακά εκμεταλλεύσιμο άϋλο αγαθό.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα