Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – ν.3869/10 Κατσέλη (Τροποποιήσεις ν.4161/13, ν.4336/15, 4346/15) έληξε 28-2-19

H εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες και νομικούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι σας μπορούν να σας ενημερώσουν πλήρως για τις δυνατότητες που σας παρέχονται από την ελληνική νομοθεσία για υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν.3869/2010 – «Νόμος Κατσέλη»), αλλά και να αναλάβουν την νομική σας εκπροσώπηση προκειμένου να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτόν.

Παράλληλα, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η υπαγωγή σας στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα στελέχη μας διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και επιστημονική κατάρτιση, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την πλήρη εκπροσώπησή σας προς τις τράπεζες (ή/και άλλους πιστωτές σας), προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συνολική επαναδιαπραγμάτευση των οφειλών σας, και να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή και αμοιβαία συμφέρουσα ρύθμιση αποπληρωμής τους.

Επιπλέον, είναι σε θέση να ελέγξουν και να αντιμετωπίσουν πιθανές Παράνομες, Αντισυμβατικές και Αντισυνταγματικές πιέσεις από Τρίτους και να αναλάβουν την νομική υποστήριξη και προστασία σας.

Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τον Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από το αρχικό του στάδιο, συνοπτικά στοιχεία με τις κυριότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ύστερα από την τροποποίησή του με τον Ν.4161/2013, καθώς και οι τελευταίες μέχρι στιγμής τροποποιήσεις του με τους Ν.4336/2015 και  Ν.4346/2015 στους οποίους νόμους πλέον θα πρέπει να προσκομισθούν από τους υπό ένταξη  δανειολήπτες επιπλέον έγγραφα ενώ από 1-1-2016 τίθενται εισοδηματικά κριτήρια και ορίζεται σαφώς το ύψος της αντικειμενικής αξίας της προς διάσωση πρώτης κατοικίας

Υπερχρεωμένοι; Κάντε αίτηση στον νόμο Κατσέλη ( Συνοπτικά Ερωτήσεις -Απαντήσεις )

Τι προβλέπει ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά:

Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γνωστός και ως «Νόμος Κατσέλη», δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (αλλά και πρώην εμπόρους υπό προϋποθέσεις), οι οποίοι βρίσκονται -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών, να ρυθμίσουν τα χρέη τους και, εφ όσον πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις, να απαλλαγούν από μέρος ή και από το σύνολο των χρεών τους, προστατεύοντας την πρώτη τους κατοικία ( Πως θα σώσετε το σπίτι σας από τους πλειστηριασμούς ).

Προσοχή: Οι Εγγυητές των δανείων έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους δανειολήπτες, συνεπώς, σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποφασίσει να κάνει χρήση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα πρέπει να εξεταστεί εάν και ο εγγυητής πληρεί τις προϋποθέσεις να υπαχθεί και ο ίδιος στο νόμο.

Η διαδικασία που προβλέπεται από τον «Νόμο Κατσέλη» αποτελείται από τα ακόλουθα τρία στάδια, για την διενέργεια των οποίων η Syntono Ltd διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους Νομικούς συνεργάτες:

[su_accordion]
[su_spoiler title=”ΣΤΑΔΙΟ 1o  :  ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ” style=”fancy”] Αρχικά, κατατίθεται μία αίτηση προς κάθε εμπλεκόμενη Τράπεζα, προκειμένου να αποστείλει Αναλυτική Κατάσταση των Οφειλών προς αυτήν.

Προσοχή: Ο οφειλέτης δεν μπορεί να κάνει επιλεκτική χρήση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή να αποφασίσει να προτείνει σχέδιο ρύθμισης χρεών σε μία ή μερικές από τις Τράπεζες στις οποίες οφείλει, αλλά θα πρέπει να συμπεριλάβει ΟΛΕΣ τις Τράπεζες στη πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς και οι αιτήσεις χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εξ αρχής προς όλες τις Τράπεζες.

Οι Τράπεζες οφείλουν μέσα σε 5 ημέρες να απαντήσουν και να αποστείλουν εγγράφως την Αναλυτική Κατάσταση Οφειλών, στην οποίο να αναγράφεται η ολική οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Info: Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπει την επιβολή ποινής έως 10.000 ευρώ προς τις Τράπεζες, σε περίπτωση καθυστέρησης της αναλυτικής κατάστασης οφειλών, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα καταγγείλει την καθυστέρηση στη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή.

Στη συνέχεια ο οφειλέτης, μέσω του Δικηγόρου, συντάσσει και υποβάλει στις Τράπεζες την πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού, με την οποία, ουσιαστικά, προτείνει πόσα χρήματα και με ποιον τρόπο είναι σε θέση να αποπληρώνει από εδώ και στο εξής.

Αν οι Τράπεζες δεχθούν την πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού του δανειολήπτη η διαδικασία σταματά εδώ και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό από την επικύρωσή του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.
ΣΤΑΔΙΟ 2ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Στην περίπτωση που ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν γίνει αποδεκτός από τις Τράπεζες, συντάσσεται από τον Δικηγόρο σχετικό έγγραφο περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και η διαδικασία προχωρά προς το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (του τόπου κατοικίας του οφειλέτη), στο οποίο κατατίθεται σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα στοιχεία που αποτυπώνουν:

Την κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ιδίου και του/της συζύγου του. (Τα εισοδήματα του/της συζύγου λαμβάνονται υπ’ όψιν αλλά δεν κινδυνεύει η προσωπική περιουσία του/της, παρά μόνο του ίδιου του δανειολήπτη και του εγγυητή του δανείου)

Την κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Ένα λογικό σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Τη βεβαίωση του Δικηγόρου περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων, και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία.

Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης, η οποία διαφέρει σημαντικά από Ειρηνοδικείο σε Ειρηνοδικείο, ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούν σε καθένα από αυτά.

Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει προς κάθε έναν από τους πιστωτές αντίγραφα:

Της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της

Της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του

Του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, με πρόσκληση να υποβάλουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Οι πιστωτές μπορούν, με έγγραφό τους που κατατίθεται στη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου.

Info: Παρόλο που ο οφειλέτης μπορεί ασφαλώς να πραγματοποιήσει τη διαδικασία ενώπιων του Δικαστηρίου μόνος του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου Δικηγόρου, καθώς η όλη διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη και με προθεσμίες που απαιτούνται να τηρηθούν.

Αν ο δικαστικός συμβιβασμός επιτύχει, δεν πραγματοποιείται δίκη και ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει το συμβιβασμό . [/su_spoiler]
ΣΤΑΔΙΟ 3ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Σε περίπτωση αποτυχίας του δικαστικού συμβιβασμού, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει για το ύψος του ποσού που θα πρέπει να καταβάλλει στους πιστωτές ο οφειλέτης, κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών, λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό του εισόδημα, τις ανάγκες διαβίωσης του ίδιου και των μελών της οικογένειας του, ενδεχόμενα προβλήματα υγείας ή άλλες δυσχερείς συνθήκες όπως, μακροχρόνια ανεργία ή εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα κ.λπ.

Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της ρύθμισης για αυτά τα 4 χρόνια, απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών.

Σε περίπτωση ύπαρξης ρευστοποιήσιμης περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο Δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τις εκατό.

Δείτε όλες τις αλλαγές του Νόμου Κατσέλη

ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΟΥ: Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές (ν.4161/13) στον Νόμο Κατσέλη” style=”fancy”] Αρχικό βήμα παραμένει η κατάθεση αίτησης στις Τράπεζες για χορήγηση αναλυτικής κατάστασης οφειλών. Εκτός των άλλων, η κατάσταση οφειλών θα πρέπει να αναφέρει και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Οι Τράπεζες είναι πλέον υποχρεωμένες να απαντήσουν εντός 10 ημερών, αντί 5 που ίσχυε μέχρι την τροποποίηση του νόμου.

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι πλέον προαιρετική. Ο δανειολήπτης έχει πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Επιπλέον, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης της διαφοράς, της Διαμεσολάβησης, ώστε να μη χρειαστεί η προσφυγή στο Δικαστήριο. Δηλαδή ο οφειλέτης και Τράπεζα, με την βοήθεια ενός τρίτου προσώπου, του Διαμεσολαβητή, μπορούν να επιτύχουν να συμφωνήσουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση, ώστε μη χρειαστεί να κριθεί η υπόθεση δικαστικά.

Από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Δικαστήριο…

…εντός πέντε ημερών θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη (Εκκαθαριστικά, κάρτα ανεργίας, στοιχεία ακινήτων κλπ).

…εντός 2 μηνών πραγματοποιείται προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού, κατά την οποία ο οφειλέτης και Τράπεζα προσέρχονται στον Ειρηνοδίκη με τις προτάσεις τους, προκειμένου να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε κοινά αποδεκτή λύση. Μετά το διάστημα αυτό, αν έχει βρεθεί συμφωνία, ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό, ή, αν δεν έχει βρεθεί συμφωνία μεταξύ των μερών εκδίδει προσωρινή διαταγή έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση.

Πλέον, σύμφωνα με την τροποποίηση του Νόμου Κατσέλη, ο οφειλέτης υποχρεούται με την κατάθεση της αίτησης να καταβάλλει δόσεις στην Τράπεζα.

Σημαντικό: Αυτοί που έχουν ήδη καταθέσει την αίτησή τους στο Ειρηνοδικείο και περιμένουν να εκδικαστεί η υπόθεσή τους, επηρεάζονται από τις αλλαγές στον νόμο και πρέπει να καταβάλλουν δόσεις στην Τράπεζα, έως ότου εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Το ύψος των δόσεων δεν προσδιορίζεται.

Αν απορριφθεί η αίτηση από το Ειρηνοδικείο και κατατεθεί έφεση, η κύρια κατοικία του οφειλέτη προστατεύεται από το νόμο, έως ότου εκδοθεί η απόφαση εκδίκασης της έφεσης. 
Με την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε διευρύνονται οι δυνατότητες του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ενώ μειώνεται και ο χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο «επιχειρείται εκσυγχρονισμός του πλαισίου του ν. 3869/10 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός και λειτουργικός και να καταστεί εφικτή η παροχή δικαστικής κρίσης σε εύλογο χρόνο».

Με την τροποποίηση του «Νόμου Κατσέλη» εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις:

1. Οφειλές προς το Δημόσιο

Μπορούν πλέον να ρυθμιστούν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α” και Β” βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι οφειλές προς το Δημόσιο πρέπει υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες. Σε περίπτωση υπαγωγής των οφειλών προς το Δημόσιο σε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο οφειλέτης επιλέγει εάν επιθυμεί να το διατηρήσει ή να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών. Εξαιρούνται της ρύθμισης, οφειλές αιτία των οποίων είναι τυχόν αδίκημα ή σε χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από μη απόδοση ΦΠΑ.

Ενώ, οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής αλλά κατά τη δημοσίευση του Ν. 4336/15 δεν έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός αυτών, δύνανται να επανυποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν και οφειλές τους προς το Δημόσιο, παραιτούμενοι από την προηγούμενη αίτηση.

2. Δικάσιμος/προσωρινή διαταγή

Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης. Η ημερομηνία επικύρωσης/συζήτησης προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Η ακροαματική διαδικασία προσδιορίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Επιπλέον, υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 που η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015, να υποβάλλουν, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος, αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο. Εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, οι δικάσιμοι επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως σε συντομότερη δικάσιμο, εντός τριετίας. Οι παραπάνω επαναπροσδιορισμοί δικασίμων γίνονται ατελώς για τον αιτούντα.

3. Εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, ως εξαιρούμενες από το εισόδημα του οφειλέτη και της οικογένειάς του, προκειμένου να καθοριστούν οι μηνιαίες καταβολές προς του πιστωτές του. Ταυτόχρονα όμως προβλέπεται ότι, σε κάθε στάδιο, το τυχόν υπερβαίνον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αποδίδεται στους πιστωτές του οφειλέτη, μέσω των μηνιαίων καταβολών.

4. Προστασία κύριας κατοικίας

Η προστασία της κύριας κατοικίας εκτείνεται σε αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας ύψους ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, συν πενήντα τοις εκατό (50%). Ενώ καθορίζονται ως κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας α) το εισόδημα του οφειλέτη, β) η αξία της πρώτης κατοικίας και γ) το ύψος του συνόλου των οφειλών.

5. Διαδικασία ταχείας διευθέτησης μικρό-οφειλών (άρθρο 1 παρ. 13 Ν.4336/15)

Η διάταξη αφορά υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Το σύνολο των οφειλών τους δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, β. Έχουν μηδενικό εισόδημα, γ. Δε διαθέτουν ακίνητη περιουσία, δ. Δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει ακίνητη περιουσία τον τελευταίο χρόνο, ε. Το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταθέσεων δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, στ. Υπήρξαν συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών (για αιτήσεις που θα υποβληθούν από το 2016 και έπειτα).

Για οφειλέτες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβλέπεται: α) Άμεση διαγραφή οφειλών, β) Περίοδος επιτήρησης 18 μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης οφείλουν να ενημερώσουν τους πιστωτές τους και το δικαστήριο. Μετά τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, η νομική κατάσταση της υπερχρέωσης του οφειλέτη αίρεται. γ) Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης, οι οφειλέτες νομιμοποιούνται να ζητήσουν μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφασης, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι λοιπές διατάξεις του ν. 3869/2010, προτείνοντας σχέδιο αποπληρωμής. δ) Τυχόν απόκρυψη περιουσιακής μεταβολής από τον οφειλέτη, κατά την περίοδο επιτήρησης, επιφέρει άρση διαγραφής και τις προβλεπόμενες στο ν. 3869/2010 κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ειλικρίνειας.

6. Κατάσταση απαιτούμενων δικαιολογητικών που προσκομίζονται

α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) Ε1 των τελευταίων 3 (οικονομικών) ετών,

γ) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων (οικονομικών) ετών,

δ) Πρόσφατο Ε9 και ΕΝΦΙΑ,

ε) Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή βεβαίωσης ανεργίας/κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ,

στ) Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων,

ζ) Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών,

η) Αντίγραφα δανειακών συμβάσεων,

θ) Τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων,

ι) Τίτλος/οι ιδιοκτησίας ακινήτου/ων,

ια) Βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο,

ιβ) Βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

ιγ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ” άρθρο 575 ΠΚ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,

ιδ) Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστωθεί η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος),

ιε) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων,

ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Άρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3869/2010 (Α΄130)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, στο πρόσωπο του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,
β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%),
γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιά− δες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και
δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.

Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και τον προσδιορισμό του ποσού το οποίο θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και για τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο πρόσωπο του οφειλέτη πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,
β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος,
γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερ− βαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα,
δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και
ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της προηγούμενης παραγράφου, διασφαλίζεται, ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, με τον ακόλουθο τρόπο.

Ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση.
Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς.
Η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία (3) έτη, και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2015, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου, της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας.
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μερική κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο οφειλέτης, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και του ποσού που ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θεωρείται ότι εξυπηρετείται και οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.
Οι όροι και προϋποθέσεις της εξόφλησης της οφειλής αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο στους πιστωτές για το 2016 ορίζονται ομοίως με την ανωτέρω απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.
Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο 1896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό
Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος της οφειλής και η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.
Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν οι πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι (20) ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) έτη.
Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο κατά αναλογική εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ. Αν κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, ο οφειλέτης πωλήσει την κύρια κατοικία του και το τίμημα από την πώληση υπερβαίνει το ποσό της διευθετημένης δανειακής οφειλής, όπως αυτή καθορίζεται από τη δικαστική απόφαση, για την οποία έχει εγγράφει προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία, τότε το ήμισυ της διαφοράς κατανέμεται υπέρ των ενέγγυων και προνομιούχων πιστωτών. Σε κάθε περίπτωση το ποσό το οποίο λαμβάνει ο κάθε πιστωτής από την παραπάνω κατανομή, δεν μπορεί να είναι ανώτερο του ποσού που θα λάμβανε δυνάμει του σχεδίου διευθέτησης οφειλών
Η έναρξη ισχύος του παρούσας παραγράφου ορίζεται από 1 Ιανουαρίου 2016».

2. H παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης και εφεξής:
α) ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του στις μηνιαίες κα− ταβολές που ορίζονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,
β) αναστέλλεται μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και
γ) επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής των οφειλών της παραγράφου 2 του άρθρου 1, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

3. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010 αντικαθί− σταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων ετησίως, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου.
Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ δέκα (10) ημερών.» 4.
Η παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3869/2010 αντικα− θίσταται ως εξής:
«2. Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την ανωτέρω παράγραφο χορηγείται για διάστημα δεκα− οκτώ (18) μηνών. Από της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παρ. 1 και για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938 επ. ΑΚ περί καταδολίευσης δανειστών και, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.
Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 1, τη γραμματεία του ειρηνοδικείου στην οποία τηρείται ο φάκελός του, για οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής του κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδημάτων του ιδίου και της οικογενείας του.
Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ή σε περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει να ενημερώσει ειλικρινώς το φάκελό του σε σχέση με τα στοιχεία που αφορούν την περιουσιακή του κατάσταση και τα πάσης φύσεως εισοδήματα του ιδίου και της οικογενείας του, τότε με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του αρμοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης κηρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και αίρεται η αναστολή των ατομικών κα− ταδιωκτικών μέτρων εναντίον του».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010 αντικαθί− σταται ως εξής:

«1. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του ειρηνοδίκη κατά την ημέρα επικύρωσης και, εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη.
Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως.
Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως εάν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη.
Η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό πιθανολογεί:
α) την ευδοκίμηση της κύριας αίτησης και
β) την πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος». ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1897

6. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της.
Η ισχύς της αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη.
Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
Το δικαστήριο διατάσσει τα ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον πιθανολογεί ότι:
α) η κύρια αίτηση θα ευδοκι− μήσει και
β) επίκειται μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, ουσιωδώς επιζήμια για τους πιστωτές».

7. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών ορίζεται εκκαθαριστής.
Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του ΚπολΔ.
Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά με την απόφαση του διορισμού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλισή της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίησή της και η διανομή του προϊόντος της εκποίησης στους πιστωτές.
Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή. Από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία του οφειλέτη, εξαιρούνται τα πράγματα που ορίζονται ως ακατάσχετα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 953 του ΚπολΔ.
Όλη η περιουσία του οφειλέτη που δεν εξαιρείται από την κατάσχεση κατά το άρθρο 953 ΚΠολΔ θα κατάσχεται και θα εκποιείται με σκοπό την ικανοποίηση των δανειστών. Οι απαιτήσεις των πιστω− τών ικανοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚπολΔ».

8. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3869/2010 αντικαθί− σταται ως εξής:
«4. Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος νόμου, όπως επίσης, και κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών να επιδεικνύει τη συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη υπό την έννοια της Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ 2287/27.8.2014) σε σχέ− ση με τους συνεργάσιμους δανειολήπτες».

9. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 του Κε− φαλαίου Α΄του Ν. 4336/2015 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου όπου τη− ρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010.
Η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του Ν. 3869/2010».

10. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.  3869/2010 (A΄130) οι λέξεις «και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία» διαγράφονται και στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η φράση θα «χρησιμοποιηθεί ως κατοικία» αντικαθίσταται ως εξής: «χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.»

11. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2016 και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31.12.2015

Νόμος 4346/15

VIDEO2

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα