Υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων

Η εταιρεία μας εξειδικευεται στην άρτια και σωστή αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και των χαρακτηριστικών των πελατών σε σχέση με το εκάστοτε επενδυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του. 

  • Προ αξιολόγηση και εκτίμηση βαθμολογίας που μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του επενδυτή-φορέα της επένδυσης και των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος.
  • Σύνταξη και Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ηλεκτρονική υποβολή στο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα καθώς και κατάθεση έντυπου φακέλου).
  • Καθοδήγηση των πελατών μας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου, με μεθοδικότητα ώστε να ολοκληρώνεται η επένδυση στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της, με τη μέγιστη απορρόφηση επιδότησης ΕΣΠΑ και την καλύτερη χρηματοροή για την επιχείρησή τους.
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.
  • Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού έργου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα